1.5 сая ам км - Газар нутаг

3.35 сая​

Хүн амын тоо

19.7 их наяд ₮

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

5.8 сая ₮​

Нэг хүнд ноогдох ДНБ

7.6 тэрбум $

Нийт экспорт

5.3 тэрбум $

Нийт импорт

Эдийн засгийн голлох салбарууд

Хөдөө аж ахуй

Уул уурхай, олборлолт

Аж үйлдвэр, барилга

Үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүний цэвэр татвар

Хөдөө аж ахуйн салбар 2020