БҮТЭН ТЭЭВЭР: Захиалагч өөрийн ачаанд тохирох 1-3тн, 5-10тн, 10-20тн, 20тн-с дээш авто машиныг сонгох авч захиалах боломжтой. Мөн зөвхөн даацаас гадна тээврийн нөхцөлийг тэвштэй, бүхээгтэйболон хөргүүр хөлдөөгчтэй буюу нөхцөл шаардсан тээвэр хийх зориулалттай машиныг нэг дороос харьцуулан сонгох боломжтой. ХАГАС ТЭЭВЭР: Захиалагч бүтэн машин дүүрэхгүй эсвэл бага тонн жингээр тээвэр хийлгэхэд зардал өндөр болж байвал хагас тээврийг сонгож болно. Тухайн орон нутгийн чиглэлд явах авто машинуудын дүүргэлтийг хувиар харуулсан байх учир захиалагч өөрт тохиромжтойг сонгон захиалга өгч болно.
ТҮҮВЭР АЧАА /карго/
: Орон нутгийн бүх чиглэлд хувь хүн болон албан байгууллагын бага хэмжээтэй
төрөл бүрийн ачаа, барааг хүлээн авч тээвэрлэнэ.

" />
GreenGroup logo
Бүтээгдэхүүн хуудас

Бүтээгдэхүүн хуудас

БҮТЭН ТЭЭВЭР: Захиалагч өөрийн ачаанд тохирох 1-3тн, 5-10тн, 10-20тн, 20тн-с дээш авто машиныг сонгох авч захиалах боломжтой. Мөн зөвхөн даацаас гадна тээврийн нөхцөлийг тэвштэй, бүхээгтэйболон хөргүүр хөлдөөгчтэй буюу нөхцөл шаардсан тээвэр хийх зориулалттай машиныг нэг дороос харьцуулан сонгох боломжтой. ХАГАС ТЭЭВЭР: Захиалагч бүтэн машин дүүрэхгүй эсвэл бага тонн жингээр тээвэр хийлгэхэд зардал өндөр болж байвал хагас тээврийг сонгож болно. Тухайн орон нутгийн чиглэлд явах авто машинуудын дүүргэлтийг хувиар харуулсан байх учир захиалагч өөрт тохиромжтойг сонгон захиалга өгч болно.
ТҮҮВЭР АЧАА /карго/
: Орон нутгийн бүх чиглэлд хувь хүн болон албан байгууллагын бага хэмжээтэй
төрөл бүрийн ачаа, барааг хүлээн авч тээвэрлэнэ.